Přejít na obsah | Přejít na hlavní menu

Měníme Vaše přání ve skutečnost

Manuál investora - menu obrázek

MANUÁL INVESTORA

Několik užitečných rad, které vám poradí, jak nejlépe připravit podklad pro svou dřevostavbu. Naleznete zde i informace o montážních podmínkách, dopravě zboží, dodacích lhůtách, a podmínkách plateb.

1. Stavební povolení, ohlášení nebo oznámení

Zákazník musí mít před montáží zahradního domku, chaty nebo dřevostavby vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Více informací a zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět. Po zákaznících stavební povolení vidět nechceme, chceme ale podepsat objednávkový list nebo smlouvu o dílo, ve které se říká, že "Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě".

2. Stavební připravenost

Rozměrová přesnost základu dle základového plánu, rovinnost. Pro velké chaty standardní betonový základ. Pro ostatní typy betonová deska. Kotvení lze provést pouze u betonových základů za předpokladu dostupnosti zdroje elektrické energie. V případě nemožnosti připravit betonový základ navrhneme jinou možnou variantu, např.: pomocnou dřevěnou konstrukci, panely, dlaždice, příp. zpevněnou plochu. Pro tyto varianty také obdržíte základový plán. V případě stavební nepřipravenosti či základu neodpovídajícímu základovému plánu nebude montáž započata. Případné vícenáklady budou uhrazeny před dokončením montáže. Zajištění přívodu elektrické energie je nutné. Další nutnou podmínkou je dostatečný manipulační prostor okolo základové desky (minimálně 1,5 metru). Zajištění ubytování montérů u větších staveb.

3. Druhy podkladů pro dřevostavby

Betonová deska s betonovým základem

Pro velké chaty se používá standardní betonový základ do nezámrazné hloubky a betonová deska o síle 20 cm proložená karisítí a opatřená hydroizolací proti zemní vlhkosti. Poklady pro zhotovení betonové desky se základy Vám dodáme při objednání nebo na vyžádání. Povrch základové desky musí být odizolován IPA lepenkou.

Betonová deska - nejvhodnější řešení pod zahradní domky

V terénu vytvořte jámu o hloubce 250 mm, kterou vyplňte štěrkem (výška 150 - 200 mm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Vybetonujte desku o síle 120 až 150 mm vyztuženou ocelovou KARI sítí 150 x 150 x 6 mm o půdorysných rozměrech zahradního domku nebo dřevostavby. Deska nesmí přesahovat přes půdorysné rozměry dřevostavby. Rovinu desky překontrolujte vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky. Vrchní plocha desky musí být minimálně 20 až 50 mm nad terénem. Toto řešení je vhodné pro všechny zahradní domky. Povrch základové desky je dobré odizolovat IPA lepenkou.

Betonové patky

V terénu vytvořte několik jam o půdorysném rozměru 20x20 cm do nezámrzné hloubky dle nákresu na rozmístění betonových patek. Patky jsou umístěny v rozích půdorysu domku, pod nosnými stěnami i uprostřed dřevostavby tak, aby maximální vzdálenost mezi patkami nepřesáhla 150 cm. Zhotovte bednění, které bude minimálně 20 až 50 mm nad terénem a zároveň v rovině s ostatními patkami. Jámy vyplňte betonem tak, aby vršek všech patek byl v jedné rovině. Rovinu překontrolujte vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky. Toto řešení je vhodné pro větší rozměry zahradních domků nebo chatek a chat. Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozemku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku. Zahradní domek je montován na nosné hranoly o průřezu 10x10 cm, které nejsou standardní součástí dodávky.

Betonová dlažba

V terénu vytvořte jámu o hloubce 150 mm, kterou vyplňte štěrkem (výška 150 - 200 mm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Násyp je možno dorovnat pískem nebo štěrkem menší frakce. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky. Vrchní plocha dlaždic musí být minimálně 20 až 50 mm nad terénem. Půdorysnou plochu vyskládejte velkoformátovými dlaždicemi o rozměrech 50x50x5 cm nebo 60x40x5 cm. Toto řešení je vhodné pro menší rozměry zahradních nebo nářaďových domků cca do 15 m2. U tohoto řešení nelze provést zavětrování stavby. Tato plocha není považována za pevnou. V případě montáže na takovouto plochu zhotovitel nebere na sebe zodpovědnost za funkčnost dřevostavby.

Velkoformátové dlaždice místo patek

V terénu vytvořte jámu o hloubce 150 mm, kterou vyplňte štěrkem (výška 150 - 200 mm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Násyp je možno dorovnat pískem nebo štěrkem menší frakce. Rovinu překontrolujte vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky. Vrchní plocha dlaždic musí být minimálně 20 až 50 mm nad terénem. Velkoformátové dlaždice o rozměrech 50x50x5 cm nebo 60x40x5 cm rozmístěte dle dodaného nákresu. Toto řešení je vhodné pro menší rozměry zahradních nebo nářaďových domků cca do 10 - 12 m2. U tohoto řešení nelze provést zavětrování stavby. Tato plocha není považována za pevnou. V případě montáže na takovouto plochu zhotovitel nebere na sebe zodpovědnost za funkčnost dřevostavby.

4. Podmínky montáže, dodací podmínky a informace

Montáž

Cena montáže závisí na typu a velikosti zahradního domku či chatky. Montáž chatky provádí vyškolená firma. Doba montáže závisí na náročnosti a velikosti dřevostavby. U větších chat a garáží, může doba montáže trvat až několik dní.

Termín dodání

Termín dodání je obvykle 4 až 6 týdnů od objednání a zaplacení zálohy. Termín dodání také závisí na momentální pracovní vytíženosti, místě montáže, vytíženosti dopravce a vytíženosti montérů.

Přesun materiálu

Vzdálenost místa montáže od místa kam zajede nákladní auto s materiálem by mělo být co nejkratší. Při přesunu materiálu od místa kam dojede nákladní auto k místu, kde se dřevostavba staví, bude za každý další metr vzdálenosti nad 20 m účtováno 20 Kč bez DPH za každý metr jedné tuny materiálu. Příklad: zahradní domek váží 750 kg, auto nemůže dojet na místo montáže a zastaví 60 m od tohoto místa. Zákazníkovi je účtován poplatek za přesun materiálu na vzdálenost 40 m (60 m celkem mínus 20 m zdarma). Celková cena tedy činí 40m x 20Kč x 0.75tuny = 600 Kč bez DPH.

Předmět dodávky

Předmětem dodávky je dřevostavba ve smontovaném stavu. Součástí dodávky jsou také kotvící prvky a střešní krytina – lepenkový šindel. V případě dodávky bez montáže je předmětem dodávky dřevostavba v nesmontovaném stavu. Při montáži svépomocí doporučujeme vedení montážních prací osobou znalou základů stavební činnosti a práce se dřevem.

5. Běžné platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě zálohových faktur a konečné faktury:
- zálohová faktura: 60% celkové ceny - splatná při objednání zboží.
- doplatková faktura: 40% celkové ceny - splatná v hotovosti v den montáže nebo dodání, bankovním převodem týden před dodáním nebo montáží, nebo složením hotovosti na náš účet v bance v den montáže. Typ doplatku se liší dle objednané dřevostavby.

Výše uvedený způsob platby platí pro nákup standardního zboží. Individuální platební podmínky dle dohody.

Možnosti platby:
- převodem
- na fakturu
- hotově
- na dobírku

6. Obchodní a dodací podmínky

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.

Každá objednávka je považována za závaznou.

V případě objednání montáže výrobku objednavatel musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Objednavatel se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

Platební podmínky a ceny

Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy. Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráci.

Doprava zboží

Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby:
- vlastní doprava
- smluvní přepravci (Top Trans atd.).

Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 4 až 8 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy a montážní firmy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od objednání a zaplacení zálohy.

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou smluvní pokutu ve výši až 60% kupní ceny zboží.

Vady zboží, záruka

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje, tj. od data vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi, a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ní reklamační protokol a oznámit to nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou formou nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.